ПЛАНИРАНЕ

РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Областни стратегии

През 2005 год. екип на БУЛПЛАН ООД  разработи Схемата за устройство към Областната стратегия за развитие на област Русе за периода 2005-2015 год. Схемата за устройство е регламентирана в чл.10, ал.3 от Закона за регионалното развитие. Съгласно нормативните изисквания Схемата има доста ограничени илюстративни функции по отношение на основните постановки на Стратегията и по-конкретно на онези от тях, които имат пространствено измерение.

Екипът на БУЛПЛАН ООД, чрез  използването на информационни технологии, значително разшири съдържанието на Схемата с информация за различни аспекти на територията на цялата област. Илюстрирането на стратегическата част на Стратегията, което е принос на БУЛПЛАН към съдържанието на Схемата, дава възможност за мониторинг на изпълнението на действията и мерките по приетите приоритети за развитие на областта.

Схема за устройство на област Русе

 

Общински планове за развитие

През 2004 г. влезе Народното събрание прие нов Закон за регионално развитие, съобразен с европей­с­ко­­то законода­телство. В изпълнение на изискванията на чл. 14 на закона през 2005 г. бяха разработени общин­ски планове за развите на всички общини в страната въз основа на Методически указания на Министерството на регионалнотоо развитие и благоустройството (МРРБ).

Екипът на БУЛПЛАН ООД разработи или участва в изработването на два общински плана за развитие, като в допълнение на Методическите указания на МРРБ приложихме подход, който отчита териториалните аспекти на развитието и ролята на отделните населени места, устройствената проблематика и обслужването на инвестиционните инициативи. Допълнението се мотивира от двояката роля на устройствения фак­­тор, който от ед­на страна оси­гу­рява със специфич­ните устройствени средства реа­ли­зирането на мерките, не­об­­ходими за по­сти­­гане на це­ли­те на разви­ти­ето, а от друга участва активно в съз­да­ването на функционална и ес­те­­тична жиз­не­на среда, която е едно­временно и фактор и цел на развитието. От тези позиции и еколо­ги­чес­ката проблематика на плана бе ситуирана в по-широкия контекст на жизнената среда.

План за развитие на община Перник

План за развитие на община Русе

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

БУЛПЛАН ООД е една от водещите компании в областта на общото и подробното устройствено планиране. С професионалния си опит, компетенции и възможност да формира комплексни екипи, в зависимост от специфичните особености на планираната територия, БУЛПЛАН ООД е единствената частна фирма в България по мащабите на разработките си в тази област.

Общи устройствени планове

БУЛПЛАН ООД е автор или участник в множество разработки в областта на общото планиране:

- Първа награда за рамкова програма в националния конкурс за нов Общ устройствен план на София “София и европейската интеграция” и сценарий за развитие на обитаването в зоната на влияние;

Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на община Варна и схема на устройствено зониране, съобразени с традиционното използване на територията и устойчивото й развитие - първи етап от работата по новия общ устройствен план;

- Актуализация на общия градоустройствен план и програма-задание за подробно градоустройствено планиране на гр. Габрово;

- Участие в екипа, разработил териториалноустройствените планове на общините Варна, Белослав и Аксаково;

- Изменение на Общия градоустройствен план на град Русе и крайградски територии - работещ цифров модел на плана и справки за устройствен статут онлайн могат да се видят в сайта на БУЛПЛАН / ПОРТАЛ / Онлайн услуги;

- Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на град Велико Търново и схема на устройствено зониране, с работещ цифров модел;

Актуализация на ОГП Велико Търново с устройствено зониране

Автори сме на структурни схеми за устройство на територията на курортен комплекс "Св.св.Константин и Елена", на Северните приградски територии на град Варна, на промишлената зона на град Габрово, на промишлени град Русе (виж Източна производствена зона) и други.

Всички цитирани по-горе планове са одобрени или в процес на одобряване, като във всички експертни органи и одобряващи институции високо са оценени задълбочените аналитични проучвания и проектните предвиждания. Поради факта, че планирането се извършва в диалог с широк кръг експерти във всички области, граждански сдружения и представители на бизнеса,  изработените от БУЛПЛАН ООД планове са гаранция за реално им прилагане за далекоперспективен период и за постигане на устойчиво развитие на съответната територия.

Подробни устройствени планове

БУЛПЛАН ООД е автор на следните цялостни подробни устройствени планове на градове и части от тях:

- план за регулация и застрояване (ПРЗ) на град Гоце Делчев, който по смисъла на ЗУТ изпълнява и ролята на Общ устройствен план;

- ПРЗ на кв. "Света гора", гр. Велико Търново;
План за регулация и застрояване на кв. "Света гора"

- ПРЗ на местност "Боклуктарла", град Варна;

План за регулация и застрояване на Боклуктарла

- ПРЗ на жилищен район "Юг", град Севлиево;

- ПРЗ на местност "Ракитник", град Варна;

- Паркоустройствен план на Студетски парк, град София.

Автори сме също така на частични подробни устройствени планове за преструктуриране и парцелиране на стари промишлени терени - бившия телефонен завод  и комплекса на завода за изчислителна техника в град София, и други.