ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА БОКЛУКТАРЛА

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ)

на местност „ Боклуктарлъ” граничеща с регулационната граница на град Варна

  Този план довърша устройствената процедура по промяна на досегашната функция - терен за крайградска мелиоративна зеленина, в зона за обществено-обслужващи дейности. Територията граничи с транспортна артерия с наднационално значение и новата функция се обуславя от регионална необходимост. Принципната промяна е приета с по -горестоящия устройствен план. С него са изследвани инженерните и екологичните проблеми , които биха се появили след промяната.

Подробният план е цялостен (обхваща 66 частни терена ) и е пръв регулационен план (съгласно чл. 16 от Закона за устройство на територията – ЗУТ). Цялостта на плана позволява с него да се създаде икономична  мрежа от различни по клас улици и трасета за инженерни мрежи, осигуряващи бъдещата функция. С този план границите на досегашните селскостопански имоти се променят, като от площта им се отнема безвъзмездно площта на гореспоменатите мрежи и терени. Уличната мрежа осигурява и допълнителна делба на урегулираните имоти. Указните граници на застрояване, заедно с другите нормативни показатели определят ограничителите на бъдещата застройка.

Процедурата по обявяване на собствениците и одобряване от оторизираните органи е завършена.