ИЗТОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА НА ГР. РУСЕ

През 1995 год. БУЛПЛАН изработи структурна схема за Източната производствена зона, обхващаща и територията на пристанище „Русе-изток”. Необходимостта от тази структурна схема се обуславяше от нуждата да се създаде устройствена основа за преструктуриране на неработещи промишлени и складови обекти и обособяване на терени за безвредни и по-ефективно работещи предприятия.