СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО НА ОБЛАСТ РУСЕ

Какво представлява цифровият модел на Схемата за устройство към Областната стратегия за развитие

Схемата за устройство към Областната стратегия за развитие на област Русе за периода 2005-2015 год. (ОСР) е регламентирана в чл.10, ал.3 от Закона за регионалното развитие. Тя е неразделна част от Стратегията и е нейна графична илюстрация - онагледява текста по отношение на основните постановки на ОСР и по-конкретно на онези от тях, които имат пространствено измерение като териториални елементи или засягат обекти с такова измерение. Съгласно нормативните изисквания Схемата има доста ограничени илюстративни функции на ОСР, но цифровият модел представя доста по-широко съдържание като информация за различни аспекти за територията на цялата област.

Цифровият модел на Схемата представлява интегрирана картна основа за територията на областта във формат за географски информационни системи (ГИС) с база данни за различни видове обекти от областно, регионално и национално значение.

При изработването на схемата е ползвана текстова, таблична, графична и друга информация, която е идентична с тази, която е използвана при разработването на Областната стратегия за развитие.

Схемата е изработена върху цифрова картна основа, като са ползвани топографска карта в М 1:100000 и плановете за земеразделяне, които са сглобени, кооридирани и конвертирани във формат за ГИС.

Базата данни направена чрез попълване на съответни паспорти с функционални и технически параметри за различните типове обекти.

Изработена е на програмен продукт ArcMap 8.3, за който Областната администрация притежава лиценз.

Схемата илюстрира както аналитичната, така и стратегическата част на ОСР, като дава възможност за наблюдение на изпълнението на действията и мерките по приоритети.

 Аналитичната част на Схемата съдържа база данни за състоянието на различни териториални елементи:

- граници на област, общини и землища; селищната мрежа, центрове на общини и на областта;

- пътища от републиканската пътна мрежа, транспортни обекти, реки и езера, язовири и водоеми и други;

- статистически данни по общини и населени места – демография; административен статут и функционален тип на населените места; основни икономически показатели, заетост, работна заплата, безработица; баланс на територията по землища, брой жилища и други статистически данни

- основно предназначение на териториите;

- характеристики на селскостопанския и горския фонд на ниво поземлен имот – начин на трайно ползване, вид собственост, почвени категории, гори по предназначение, дървесен вид и други;

 

- водещи икономически сектори по общини

- ресурси за развитие на туризма

- основни трасета и съоръжения на пътната, енергийната и водостопанската инфраструктура;

- обекти на социалната инфраструктура с областно, регионално и национално значение

 Илюстрацията на стратегическата част на Схемата представлява конкретизация на приоритетите, мерките и действията по общини, като цифровият модел дава възможност за мониторинг за изпълнението на Стратегията. Стратегическата част съдържа и конкретни инфраструктурни проекти по някои приоритети.

 

 

 Възможности за развитие

Получената в резултат на работата по Схемата база данни поставя основите на информационна система на областта и дава възможност за попълване и актуализиране на данните за различните обекти от експертите в областната администрация с информация, постъпваща впослествие и от различни източници. Това прави цифровия модел на схемата за устройство постоянен източник на актуална информация за територията на областта, която е предпоставка за вземане на обективни управленски решения както от областната, така и от общинските администрации.