АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОГП ВЕЛИКО ТЪРНОВО С УСТРОЙСТВЕНО ЗОНИРАНЕ

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОГП ВЕЛИКО ТЪРНОВО С УСТРОЙСТВЕНО ЗОНИРАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Възложената актуализация и съответни изменения на действащия ОГП се налагат от законовата необходимост за създаване на устройствени зони с техните показатели. Устройственото зониране (въвеждане на устройствени зони) осъвременява действащия план. Измененията му се налагат, когато новите условия за устройствено планиране изискват предвиждания, различни от действащия ОГП. 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ, РЕШЕНИ С ПРОЕКТА

Извършено е устройствено зониране в границите на действащия план.

Предвид уникалните природогеографски, исторически и планировъчни дадености, са създадени условия за специфично устройство, опазване и оптимално строително усвояване на поземлените имоти, попадащи в териториите с културно-историческо наследство и природно наследство и на други, традиционно изградени градски части, чрез въвеждане за тях на набор от особени зони, както и на специфични правила и нормативи за устройство към правилата за прилагане на плана, с които са допълнени разпоредбите на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони (заменила предходната Наредба № 5). Освен правила и изисквания за устройствено планиране, документът включва и такива , отнасящи се до изработването и процедирането на планове от по-ниските нива, на инвестиционни проекти, както и на други актове, свързани с осъществяването на общинската политика по устройството на територията и за опазване на културно-историческото наследство. Принос в практиката на подобни разработки е съгласуваното с НИПК разширено съдържание на работни устройствени планове, отнасящи се за нови строежи в зоните с културно-историческо наследство, което облекчава одобрителните процедури на инвестиционните проекти.

Специфичните правила и нормативи са приети от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата, както и от ЕСУТ и от Общински съвет - Велико Търново и са одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изменения на ОГП, също приети от НЕСУТРП, са отразени  върху действащия план и се е получил нов единен документ.

 ОБЩИ РЕШЕНИЯ ПРИ ТОЗИ ВИД РАЗРАБОТКИ

Разработват се върху оцифрена основа от едромащабни топографски карти, допълнени с разполагаема от инвеститора информация?(допълнена от БУЛПЛАН).

В резултат на изготвен от БУЛПЛАН справочен софтуер на български език се прави извлечение в графичен вид на определена територия и текст с предписания (изисквания, възможности и ограничения) от нормирането на устройствените зони и правилата за прилагане на плана, отнасящи се за нея. Може да се правят автоматизирани справки и за цитираните изисквания по различни закони и наредби.