КЛИЕНТИ

    Министерство на регионалното развитие и благоустройството

   Столична община
   Община Варна

Община Русе

Община Велико Търново

  Община Габрово

 

За Световната банка с участие на БУЛПЛАН са изготвени и приети териториалноустройствени планове на общините Варна, Аксаково и Белослав и Географска информационна система .

Фирмата е разработвала и устройствени проучвания за общините Хасково, Силистра, Стара Загора, Калояново и др.

 

За частни инвеститори и предприятия фирмата е разработвала следните по-важни планове и проекти:

подробен устройствен план на разширението на промишлената зона на гр. Самоков;

схема за разделяне и подробен устройствен план на комплекса на Завода за изчислителна техника, 7-ми км, гр. София;

реконструкция на двата триетажни корпуса на Завода за изчислителна техника, 7-ми км, гр. София;

изменение на Териториално устройствения план (ОУП) на община Варна.

генплан и подробен устройствен план на площадката на “Транстриумф – АВ Холдинг” – Южна производствена зона на град Варна;

реконструкция на съществуващи административни и производствени сгради и проекти за нови на “Транстриумф – АВ Холдинг” – Южна производствена зона на град Варна;

генплан и подробен устройствен план на площадката на Транзитната търговска зона – Варна;

проект на резиденциален комплекс в Бояна – комплекс от осем жилищни сгради с висок стандарт на обитаване в обособен терен от 14 дка;

фондация “Карин дом” – реконструкция и фасадно оформление на сградата на фондацията, разположена в Морската градина на град Варна, за нуждите на деца с физически и умствени увреждания.

 В областта на паркоустройството и ландшафта, извън упоменатите по-горе обекти, експерти на БУЛПЛАН ООД са участвали в проектирането на следните обекти:

паркоустройствен план на парк “Студентски” – Столична община;

паркоустройствени планове, работни проекти и детайли, мероприятия за възстановяване на растителността в Южния парк и в Западния парк.