ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на град Велико Търново и схема на устройствено зониране, с работещ цифров модел;

- Изменения на действащия Общ градоустройствен план.

- Универсална електронна карта на града;

- Подробен устройствен план на квартал “Света гора”;

- Опорен план на община Велико Търново с цифрова картна основа;

- Задание за изработване на Общ устройствен план на община Велико Търново.