ОБЩИНА ВАРНА

- Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на община Варна и схема на устройствено зониране и на проект за информа­ционна сис­те­ма по териториално и селищно устройство на гр. Варна, съобразени с традиционното използване на територията и устойчивото й развитие - първи етап от работата по новия общ устройствен план;

- Програма-задание за изработване на подробен паркоустройствен план на Морската градина - Варна, включваща паметник на градинското и парковото изкуство;

- Структурна схема на курорта “Свети Свети Константин и Елена” със специфични правила и норми, целящи запазване на качествата на средата чрез въвеждане на качествени критерии на нормите за озеленяване, създаване на автоматизирана технология за прилагане на нормативна уредба за планирането върху географска основа;

- Заданиния за структурни схеми на Северните и Южните приградски територии на град Варна;

- Структурна схема на Северните приградски територии;

- Информационна система.на общинските имоти;

- Подробни устройствени планове на местностите „Боклуктарла” и „Ракитник”