МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

- Методология за отделяне на неизползвани части от производствени предпðиятия, с оглед приватизирането им като обособени обекти; 

- Законопроект за Черноморското крайбрежие;

- Функционални характеристика на длъжностите в отдела за Черноморското крайбрежие на МТРС и анализ на разрешителните процедури за изграждане на инвестиционни обекти и препоръки за усъвършенстването им;

- Експериментален план за регулация и застрояване на жилищен район „Юг”, град Севлиево

Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – графични приложения.