ОБЩИНА ГАБРОВО

- Актуализация на общия градоустройствен план и програма-задание за подробно градоустройствено планиране на гр. Габрово;  

- Подробен градоустройствен план на историческата  зона в градския център с цел възстановяване на традиционната обемно-пространствена градска тъкан;

- Задание-програма за устройствено планиране и структурна схема за устройство на северната производствена зона на гр.Габрово;

- Задание-програма за устройствено планиране, структурна схема и застроителен и регулационен план на кв. Тлъчници на гр.Габрово.