МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Членовете на екипа на БУЛПЛАН ООД са участвали в няколко международни проекта, финансирани по линията на Европейската комисия, Световната банка, ФАР – Трансгранично сътрудничество, „Отворено общество”, Съвета на Европа, Британския съвет и Института за европейски културни маршрути.

Основният проект е Мастерплан на Еврорегиона Русе-Гюргево. Проектът цели да допринесе за устойчивото развитие на румънско-българския трансграничен регион, като създаде необходимата рамка за общо интегрирано развитие (въвеждане на нови модели на коопериране и платформи за партньорство). Той цели също да се изгради имиджът и уникалната идентичност на Еврорегиона Русе – Гюргево по начин, който го представя пред потенциални инвеститори. Главните резултати са създаването на Мастерплан на еврорегиона и инвестиционен профил.
Целите, които стратегическия Мастерплан за трансгранично сътрудничество си постави е да създаде условия за координирано развитие на икономическите предимства на региона Русе-Гюргево, провеждане на координирана политика за интегрирана транспортна инфраструктура, общо планиране и управление на крайречните зони и местата за отдих, сътрудничество при идентифицирането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници, развитие на туризма и туристическата инфраструктура и услуги като трансгранични продукти, обмяна на опит за опазване на културното наследство. Към Мастерплана е създаден каталог с 10 големи инвестиционни проекти с влияние върху развитието на целия еврорегион. Разработен е мини геопортал с всички проекти и устройствени планове на Еврорегиона, достъпен на адрес http://www.ergo.bulplan.eu

Други проекти са: