Програми за управление на качеството на атмосферния въздух

От 2011 година БУЛПЛАН разработва и актуализира програми за управление на Качеството на Атмосферния Въздух (КАВ) на общини в съответствие с:
• Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/;
• Наредба №7 от 03.05.1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/;
• Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (съобразно Приложение 15 към Наредбата);
• „Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми“, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на Министъра на околната среда и водите;
• Изискванията на Приложение №5 към чл. 32, ал. 2 на Наредба №7/1999 г.;
• Изискванията на Приложение №15 (раздел I) към чл.38, ал.1 и чл. 40, ал. 2 на Наредба №12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух,

От 2011 до 2016 г. компанията е разработила седем актуализации на такива програми за четири общини.

Програмите, освен с традиционните методи и подходи се разработват със същественото използване на ГИС технологии и  на дисперсионно моделиране с последните версии на препоръчваните от МОСВ моделиращи системи SELMAGIS–AUSTAL2000 и AERMOD Version 15181. Следващите фигури илюстрират някои резултати,  получени в различни програми за подобряване на КАВ  - оценката на състоянието на качеството на атмосферния въздух във всяка точка на разглежданата област и прогнозни сценарии за резултатите след прилагането на мерките от  съответния план за действие.

 

Причинена от битовото отопление средногодишна приземна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в гр. Пазарджик

 

 

Причинена от битовото отопление средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на Пазарджик

 

 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на Пазарджик причинена от автомобилните двигатели

 

 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на Пазарджик причинена от транспорта чрез вторичен унос

 

 

Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на гр.Пазарджик при изпълнение на съответните сценарии: а) състояние към момента, б) сценарий 1, в) сценарий 2, г) сценарий 3

 

 

Причинена от битовото отопление средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на Велингра

 

 

Причинена от промишлеността средногодишна приземна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на Велингра

 

 

Причинена от хотелиерския сектор и отоплението на обществените сгради средногодишна приземна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на Велингра

 

 

Принос на различните групи/сектори в средногодишната концентрация на ФПЧ10 през 2014г. по територията на гр. Велинград