ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази интернет страница е официална страница на БУЛПЛАН ООД. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на БУЛПЛАН. Това се отнася и до разработените за общинските администрации геопортали и други софтуерни компоненти, публикувани през този сайт. За последните освен разрешението на БУЛПЛАН е необходимо и разрешението на съответната общинска администрация.

Лични данни

БУЛПЛАН е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, класифициран като администратор със средно ниво на защита, с идентификационен номер 85083.

В самия сайт лични данни не се събират, обработват и/или публикуват.

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

БУЛПЛАН не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да уведомите незабавно компанията.