ДРУГИТЕ ЗА НАС ...

" ... Екипът на БУЛПЛАН ООД е комплексен, като обединява професионалните знания и умения на широк кръг висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит в областта на устройственото планиране и информационните технологии.

Това дава ни дава основание да препоръчаме фирма БУЛПЛАН ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ на устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове и информационни системи на държавни и общински органи. "

Румен Януаров, областен управител на област Русе

 

"При многогодишната ни обща работа с БУЛПЛАН ООД в качеството ни на съгласувателен орган сме установили, че методическия подход, проучванията и предложенията на екипа му съответстват на политиката, която НИПК води при изследване и опазване на културно-историческото наследство.

Убедени сме, (е БУЛПЛАН ООД има професионално подготвени специалисти за работа по тази проблематика в устройственото планиране"

арх. Георги Угринов, директор на Националния институт за паметниците на културата

 

"... Позволете ми в края на своя мандат да изразя задоволството си от добре свършената от Вашия колектив работа по Общия градоустройствен план на гр. Варна. Благодарение на Вашето високо професионално отношение към проблемите на гр. Варна, община Варна ще има така необходимата плановя основа за създаване на планомерно развитие и инвестиционен климат необходим за развитието на града ни.

Благодаря Ви!..."

инж. Христо Кирчев, кмет на община Варна

 

 

"... Решаването на проблемите на територията на град Русе като мащаб и значимост изисква висок професионализъм, опит и задълбочено познаване на закономата и нормативна база - качества, които експертите на БУЛПЛАН ООД притежават.

Особено ценно качество е прилагане на съвременни информационни технологии и устройственото планиране.

Гореизложеното, както и акуратността, коректността и способността на експертите за работа в екип, дават основания да препоръчаме БУЛПЛАН ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ или КОНСУЛТАНТ на всички участници в процеса по устройство на територията."

арх. Симеон Рангелов, главен архитект на община Русе

 

 "... Територията е изключително сложна както теренно, така и като имотна структура. БУЛПЛАН ООД притежава необходимите качества за решаване на тези проблеми ..."

инж. Тодор Домузов, директор на дирекция "УТ" на община Гоце Делчев

 

"... С опита и отношението си към урбанистичните проблеми БУЛПЛАН ООД са изключително професионално полезни на община Велико Търново. Всички възложени задачи извършва в срок при спазване на нормативните изисквания.

В заключение считаме БУЛПЛАН ООД за коректен партньор, на когото може да се разчита при изпълнение на наши общи задачи.

арх. Елена Абаджиева, главен архитект на община Велико Търново