ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОДОБРЕНИЕ И

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ
Проектът на закона е разработен през 1996 г. от Булплан по възлагане на Столичната община.

Целта на закона бе да се отговори на две потребности:

- създаване на нормативни условия за из­ра­ботването на нов общ градоустройствен план на Столичната об­щина;

привеждане на Закона за одобрение и приложение на общи градоустройствен план на София от 1961 г., респ. самия действащ (макар и формално) общ градоустройствен план на София в съот­ветствие извършените ко­ренни промени на обществено-икономическата и правна система на страната, така че да продължи да служи до одо­бря­ването на нов общ градоустройствен план.

Проектът на закона е разработен въз основа на резултатите от редица специализирани проучвания:

подробен анализ на съдържателните предвиждания на действащия общ градоус­тройствен план и на извършените след одобряването му частични изменения;

проучване на частичните изменения на действащите подробни гра­доус­тройствени планове през по­с­лед­ните години като индикатор за най-актуалните нови функционални и инвестиционни по­треб­ности; 

- ретроспективен анализ на развитието на специ­фич­ната нормативна устройствена регламентация за сто­­личната територия от края на ХІХ век до Втората световна война;

- връзките на специфичната нормативна устройствена регламентация за Столичната територия с оста­на­лата съвременна нормативна уредба;

- изучаване на основните принципи на обновяване на националното устройствено законодателство, за­ло­­жени в разработвания по същото време (средата на 90-те години) проект за нова Закон за устройство на те­ри­то­рията.

За основните положения на законопроекта в частта му, отнасяща се до изработването на нов общ (гра­до)ус­тройствен план са характерни такива моменти, като:

- широко обществено участие при разработването на плана, вкл. при съставянето на заданието за него;

- тясна координация между Столичната община и министерството на териториалното развитие и стро­и­телството във всички фази на създаване на плана;

- съгласуване на устройствената политика на Столичната община със съседните об­щи­ни, области, ре­гиони чрез създавания за тази цел Междуобластен съвет;

- въвеждане на нормативи за пределно допустимото натоварване на средата от разполагането на дей­нос­ти и степента на тяхното развитие на територията на Столичната община и интегриране на екологичната оцен­ка на устройствените решения като неразделна част на плана;

- изграждане и поддържане на авто­матизирана информационна система по териториално и селищно ус­трой­ство за надеждно информационно осигуряване за градоустройствената дейност на столицата.

За осигуряване на необходимия градоус­трой­ствен порядък в устройството и застрояването на столич­на­та територия през периода до одо­бряването на новия общ градоустройствен план, на Министерския съвет е възложено да утвърди Наредба за устройството и застрояването на територията на Столичната община, с която да се въведе съвременно устройствено зониране на територията и се определят специфични правила и норми за функционално използване на терените и за начин и характер и застрояване на съ­от­ветните зони.

Едновременно с това за решаване на възникналите актуални проблеми във връзка с променените со­ци­ално-икономически и политечески условия със законопроекта се въвеждат регламентации за: 

- преструктуриране на жилищните комплекси и обособяване на частни парцели към бло­ко­вете;

- въвеждане на правният институт “повишена стойност на недвижимите имоти”;

- установяване правото на общината на “първи купувач”;

- извършване на комасация на земи, които се включват в градската територия;

- пределни срокове за отчуждаване на незастроени недвижими имоти, определени по градоустройст­ве­ните палнове за изграждане на обекти публична държавна или общинска собственост;

- създаване на фонд “Градоустройство” за финансиране на градоустройствените дейности;

условията и реда за финансиране и изграждане от физически и юридически лица на обекти от техни­чес­ката инфраструктура.

В хода на парламентария дебат по законопроекта, в него бяха внесени редица промени, вкл. отпадане на някои важни инстрамунти за управление на устройствения процес, които от про­фе­сионална гледна точка не мо­­гат да се оценят като положителни. Независимо от тези промени, бяха създадени необходимите условия за създаване на нов общ устройствен план на София. Той е вече одобрен със закон от Народното събрание през 2007 г.