УСТРОЙСТВЕНА РАМКА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ - ГЮРГЕВО

Проектът е разработен по Програма ФАР ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Фонд за малки проекти за трансгранично сътрудничество България – Румъния (Бюджетна линия BG 0107.05.01). Проектът е изградил обща техническа рамка за формулиране на общи управленчески решения на българската и румънската администрации за развитие на територията на Еврорегион Русе – Гюргево, институционализиран като Еврорегион ДАНУБИУС.

Проектът изгражда обща техническа рамка за формулиране на общи управленски решения за развитие на територията на Еврорегиона. Създадена беше работна група от двете областни администрации и експерти от БУЛПЛАН ООД за проучване на състоянието и възможностите за развитие на туризма, транспортно-комуникационните връзки и околната среда.

Проектът представлява база данни за интегрирано устройствено планиране с румънската страна.

Информационната система към проекта съдържа два компонента:

Ø      Географска основа, разработена с ArcMap и представена като геобаза данни, съдържаща различни видове планове и карти, и слоеве с всички обекти от тематиката на проекта

Ø      Текстова база данни, свързана с геобазата, със специфични характеристики за обектите

На основата на тези два компонента е разработена справочна система.

Базата данни за състоянието на пътната мрежа включва информация за различни компоненти на пътните и железопътните трасета, и транспортните обекти (пристанища, гари, автогари) – функционални, технически, състояние и др., като към трасето на пътя е пътните участъци е привързан паспорт, като информацията в него може да се актуализира, доразвива и допълва, когато тя постъпи в областта.

Туристическите обекти са обособени в 6 категории, съгласно Закона за туризма: средства за подслон и места за настаняване; заведения за хранене и развлечения; туроператори и туристически агенции; допълнителни туристически услуги; музеи, паметници на културата, културни институти; защитени и други ценни природни обекти и територии.

 Следващата илюстрация показва форми за данни за пункт за вземане на проби от атмосферния въздух: