ОНЛАЙН ГИС :: ОУП Русе

Навигация в картния прозорец

1 Избор и смяна на мащаба на картата
2 Включва режим на придвижване на картата (сменя се формата на курсора)
3 Включва режим за посочване на обекти на картата за получаване на информация за тях
4 Извежда списък на обекти, които могат да бъдат намерени на картата
5 Показва картата в граничните й размери
6 Изчиства маркерите, с които се отбелязват намерените обекти на картата
7 С местене на правоъгълника се осъществява навигация по картата
8 Графичен мащаб
9 Показва координатите на курсора в реалната координатна система
10 Показва списъка на слоевете, съдържащи се в груповия слой
11 Включва и изключва видимостта на слоевете
12 Променя реда на показване на слоевете