КОИ СМЕ И КАКВО МОЖЕМ?

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

БУЛПЛАН ООД е създадено в началото на 1993 година като частна компания за устройствено планиране, инвестиционни проучвания и информационни технологии и е единствената в страната по мащабите на разработките си в тази област.

Чрез компетенциите си в областта на регионалното и градското планиране, прединвестиционното програмиране, проектирането, управлението на инвестиционния процес и информационните технологии и благодарение на съвместната си дейност с постоянните си партньори - държавната и общинските администрации и специализирани финансови, икономически и юридически консултантски къщи, компанията обслужва инвестиционния пазар, свързан с моделирането на урбанистичните процеси, със застрояването, с изграждането и развитието на транспортно-комуникационните и инженерните системи, с благоустрояването, за планиране и управление на процесите на промяна на земеползването и на недвижимата собственост. 

ДЕЙНОСТ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Консултантските услуги на БУЛПЛАН ООД са предназначени за : органите на държавната и на местната власт; собствениците на терени в населените места и на земеделски земи; инвеститорите - търговски дружества, предприемачи или физически лица; агенциите за недвижими имоти и други.

Основните направления на дейността на БУЛПЛАН ООД са :

- регионални проучвания и регионално планиране;

- общи устройствени проучвания и планиране;

- подробни градоустройствени проучвания и подробно устройствено планиране;

- разработване и реализиране на проекти за информационни системиза нуждите на устройството и натериториалното управление;

- разработване на проекти за нормативни документи в областите на регионалното и селищното планиране;

- комплексни проучвания за инвестиционна реализация на терени;

- специализирани и комплексни експертизи на инвестиционни проекти;

- инвестиционно проектиране на жилищни и обществени сгради.

ЕКИП

БУЛПЛАН ООД обединява професионалните знания и умения на широк кръг висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит в проектирането и администрирането, от които формира екипи за всяка конкретна разработка.

Според характера на задачите се формират екипи, в които участват икономисти, социолози и демографи, регионалисти, градостроители, ландшафтни архитекти, еколози, инженери, информатици и програмисти, архитекти, юристи. 

Членовете на екипа на БУЛПЛАН ООД са участвали в няколко международни проекта, финансирани по линията на Европейската комисия, Световната банка, ФАР – Трансгранично сътрудничество, „Отворено общество”, Съвета на Европа, Британския съвет и Института за европейски културни маршрути.